Kruis der Ontsnapten

Ingesteld bij besluit van 25 februari 1944

Dit ereteken kan worden toegekend aan de personen die, onder de aangeduide voorwaarden het bezette grondgebied of Duitsland zijn ontsnapt en blijk hebben gegeven van hun toewijding aan het Vaderland:

1) het door den vijand bezette land verlaten hebben ;

2) in den loop van den oorlog een houding hebben gehad waaruit zijn vaderlandse gevoelens zijn gebleken.

Behoudens buitengewone gevallen moet hij, bovendien, een van de volgende voorwaarden vervullen :

a) deel hebben uitgemaakt van een inlichtings- of actiedienst in het door de vijand bezette gebied ;

b) wegens vaderlandsliefde gedurende minstens drie maanden door de vijand aangehouden zijn geweest ;

c) in het geheim hebben gereisd om deel te nemen in België’s actie tot voortzetting van de oorlog;

d) kan echter ook het ereteken bekomen, hij die een niet door de vijand bezet gebied heeft verlaten, zich daarbij aan groot gevaar heeft blootgesteld en de strijd tegen de overweldiger heeft voortgezet.

De krijgsgevangene die zijn gevangenkamp ontsnapt is, kan het ereteken bekomen, indien uit zijn houding gedurende den oorlog zijn vaderlandslievende gevoelens zijn gebleken.

Vereniging Medec 2014 / Privacyverklaring